สีประจำโรงเรียน

ชมพู – แดง หมายถึง ผู้มีจิตใจเข้มแข็ง กริยาอ่อมน้อมถ่อมตน