พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตามลักษณะอันพึงประสงค์
3.สู่เสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสนองความต้องการของผู้เรียนชุมชนและท้องถิ่นมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ
5.พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อสนองการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6.พัฒนาอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีและปลอดภัย
7.ประสานความร่วมมือระหว่าง โรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครองและภาคเครือข่ายทางการศึกษา
8.ปลูกฝังค่านิยมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง