วิสัยทัศน์

"บริหารจัดการศึกษาดี ผู้เรียนมีคุณธรรม นำใช้เทคโนโลยีและสื่อสาร พื้นฐานอาชีพ “ทวิศึกษา” มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"