มอบรางวัลให้กับห้องที่รักษาความสะอาด

นายติณณ์ บุญแต่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบรางวัลให้กับห้องที่รักษาความสะอาดได้คะแนนมากที่สุดและได้คะแนนอยู่ในระดับดีเด่น ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นโดย กิจกรรม 9ส

เว็บไซต์ทางการศึกษา